Leveringen - 193407-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Šentjernej: Diverse voedingsmiddelen

2019/S 081-193407

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Šentjernej
5086299000
Prvomajska cesta 9
Šentjernej
8310
Slovenië
Contactpersoon: Mojca Kodelič
Telefoon: +386 73374910
E-mail: mojcakodelic@gmail.com
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-sentjernej.si/joomla25/

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 438 753.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mleko in mlečni izdelki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000
15511000
15530000
15540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meso in mesni izdelki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000
15130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perutnina in izdelki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
15112000
15119100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jajca

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sveže ter suho sadje in zelenjava

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03200000
03220000
15300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zamrznjeno sadje in zelenjava

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Splošno prehrambeno blago

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15200000
15400000
15600000
15830000
15840000
15860000
15870000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sadni sokovi, sirupi, voda ter žitne rezine

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15321000
15321800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Žita, mlevski izdelki in testenine

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15610000
15611000
15612000
15613000
15613300
15614000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kruh, pekarski izdelki in slaščice

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811100
15811200
15811300
15811400
15811500
15812000
15813000
15821130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delno pripravljena zamrznjena živila

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Živila za posebne prehrambene namene

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15880000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 028-060661

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Mleko in mlečni izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
5048257000
Tolstojeva ulica 63
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrovče
3301
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kele & Kele proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5504279000
Laze 22A
Logatec
1370
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Krhin Urška - Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji - Turistična kmetija Pr Martinovh - Krhin
2484439000
Gorenje Gradišče pri Šentj. 7
Šentjernej
8310
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 583.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Meso in mesni izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
Žiri
4226
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.
5458897000
Ljutomerska cesta 28A
Gornja Radgona
9250
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marko Zabukovec - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji - Ekološka kmetija Zabukovec
2485494000
Gabrijele 29
Krmelj
8296
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hočevar Agro Trgovina, d.o.o.
5321182000
Dolnja Težka Voda 7B
Novo mesto
8000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 823.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Perutnina in izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pivka perutninarstvo d.d.
5151406000
Kal 1
Pivka
6257
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.
5458897000
Ljutomerska cesta 28A
Gornja Radgona
9250
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 463.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Jajca

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.
5795419000
Mestne njive 14
Novo mesto
8000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 416.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Sveže ter suho sadje in zelenjava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.
5795419000
Mestne njive 14
Novo mesto
8000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5601967000
Ob Dravi 2A
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Karlovček kmetijstvo in storitve d.o.o.
2156881000
Vrh pri Šentjerneju 5
Šentjernej
8310
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o., Poslovna enota PC Centralno skladišče
5359457009
Devova ulica 18
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 532.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Zamrznjeno sadje in zelenjava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 306.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Splošno prehrambeno blago

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Čebelarstvo Vajda, Maksimiljan Vajda
Vinogradniška cesta 41
Metlika
8330
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5601967000
Ob Dravi 2A
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 501.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Sadni sokovi, sirupi, voda ter žitne rezine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Žita, mlevski izdelki in testenine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5601967000
Ob Dravi 2A
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 335.58 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Kruh, pekarski izdelki in slaščice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mlinotest Živilska industrija d.d.
5132061000
Tovarniška cesta 14
Ajdovščina
5270
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pekarna Pepe d.o.o.
6729720000
Hrastulje 20
Škocjan
8275
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 795.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Delno pripravljena zamrznjena živila

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 583.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Živila za posebne prehrambene namene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019