Leveringen - 193412-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Pardubice: Draagbare computers

2019/S 081-193412

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Nationaal identificatienummer: 69153361
Postadres: nám. Republiky 12
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 530 21
Land: Tsjechië
E-mail: lada.kratochvilova@rrapk.cz
Telefoon: +420 734757586

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://rrapk.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/regionalni-rozvojova-agentura-pardubickeho-kraje

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – počítače a notebooky“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028155

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019