Leveringen - 193413-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Servers

2019/S 081-193413

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Karlova
Nationaal identificatienummer: 00216208
Postadres: Ovocný trh 3-5
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 116 36
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Ivana Dvořáková
E-mail: idvorakova@dekanat.mff.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://cuni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.cuni.cz/

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 198-406672

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019