Leveringen - 193414-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Fuengirola: Politie-uniformen

2019/S 081-193414

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
Nationaal identificatienummer: P2905400D
Postadres: Plaza de España, 1
Plaats: Fuengirola
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29640
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
E-mail: secretaria@fuengirola.org
Telefoon: +34 952589376
Fax: +34 952589306

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fuengirola.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8COOT7vee88QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de uniformidad y material policial diverso para el personal adscrito al Cuerpo de Policía Local

Referentienummer: 052/2018-CONTR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de uniformidad y material policial diverso para el personal adscrito al Cuerpo de Policía Local.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 683.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uniformidad para la Policía Local

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uniformidad para la Policía Local.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 1: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 2: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 5: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: Porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Lote 5: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calzado policial

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Calzado policial.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 1: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 2: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 5: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: Porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Lote 5: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elementos de protección

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elementos de protección.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 1: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 2: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 5: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: Porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Lote 5: Porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complementos

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Complementos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 1: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 2: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 5: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Lote 5: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Munición y cargadores de armas

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Munición y cargadores de armas.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Lote 1: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 2: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 5: plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 1, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 3, bloque 1: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Lote 2, bloque 2: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Lote 4: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Lote 5: porcentaje de descuento único a aplicar sobre cada uno de los precios unitarios máximos / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Calzado policial

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7
Plaats: Redondela
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 068.18 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 068.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Elementos de protección

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7
Plaats: Redondela
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 516.53 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 516.53 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 4
Benaming:

Complementos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7
Plaats: Redondela
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 099.17 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 099.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Inca Garcilaso, 3
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019