Leveringen - 193415-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Auch: Matrassen

2019/S 081-193415

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier d'Auch
Nationaal identificatienummer: 26320004000016
Postadres: allée Marie Clarac
Plaats: Auch
NUTS-code: FRJ24 Gers
Postcode: 32000
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 562613126
Fax: +33 562613709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-auch.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.agysoft.marches-publics.info/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de matelas thérapeutiques à air motorisé dans le cadre du GHT du Gers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39143112 Matrassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39143112 Matrassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ24 Gers

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-097448

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019