Leveringen - 193417-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Machines voor dataprocessing (hardware)

2019/S 081-193417

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Středočeský kraj
Nationaal identificatienummer: 70891095
Postadres: Zborovská 81/11, Smíchov
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ010
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Hana Němečková
E-mail: nemeckova@akvt.cz
Telefoon: +420 270006260

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kr-stredocesky.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 - MA11 - EA23
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-489898

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rámcová dohoda na vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019