Leveringen - 193418-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Xerografisch papier

2019/S 081-193418

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nationaal identificatienummer: 47609109
Postadres: Na Františku 32
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 15
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Dominika Froulová
E-mail: froulova@mpo.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mpo.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MPO

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197644 Xerografisch papier
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka kancelářského papíru bez náhradního plnění

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197644 Xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka kancelářského papíru formou náhradního plnění

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197644 Xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 047-107227

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019