Leveringen - 193419-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Orléans: Vloeronderhoudsmachines

2019/S 081-193419

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département du Loiret
Nationaal identificatienummer: 22450001700013
Postadres: Département du Loiret
Plaats: Orléans
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45945
Land: Frankrijk
E-mail: srm.marches@loiret.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.loiret.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.loiret.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'équipements d'entretien des locaux

Referentienummer: Marco no18s372n003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 94 593.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Auto-Laveuses

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mono-Brosses

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chariots

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspirateurs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyeurs

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balayeuses

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713400 Vloeronderhoudsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-440863

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Auto-Laveuses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adis
Postadres: ZAE Ouest
Plaats: Ablis
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78660
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 513.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Mono-Brosses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prodim
Postadres: ZI Estroublans
Plaats: Vitrolles
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13127
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Chariots

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adis
Postadres: ZAE Ouest
Plaats: Ablis
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78660
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 116.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Aspirateurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Nettoyeurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adis
Postadres: ZAE Ouest
Plaats: Ablis
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78660
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 684.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Balayeuses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adis
Postadres: ZAE Ouest
Plaats: Ablis
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78660
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 611.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019