Leveringen - 193420-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2019/S 081-193420

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
EKRSZ_23305041
Széchenyi utca 2
Budapest
1054
Hongarije
Contactpersoon: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefoon: +36 14125586
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
NUTS-code: HU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nav.gov.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pick-up haszongépjárművek beszerzése

Referentienummer: EKR000947822018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pick-up haszongépjárművek (56 db) beszerzése.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 451 280 312.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt magyarországi átadási pont.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pick-up haszongépjárművek (56 db) beszerzése.

A megajánlott járműveknek meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012.(VI.8.) NFM utasítás (a továbbiakban: NFM utasítás) 6. függelékében meghatározott Személyszállító terepjáró gépjárművek „5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek” kategóriának, továbbá rendelkezniük kell az NFM utasítás 6. függelékében meghatározott valamennyi felszereltséggel Személyszállító terepjáró gépjárművek „5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek” kategóriának megfelelően (18. felszereltség csomag).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Környezetvédelmi előírások szerinti káros anyag kibocsátás / Weging: 0,2
Kwaliteitscriterium - Naam: A minimálisan elvárt 36 hónap garancián felül vállalt többlet garancia időtartam (hó) / Weging: 0,1
Prijs - Weging: 0,7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563508
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Pick-up haszongépjárművek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_81545843
Zay Utca 24
Budapest
1037
Hongarije
Telefoon: +36 209782446
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Fax: +36 18014112
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 451 280 312.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Nem ismert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők:

Duna Autó Zrt. (Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.) Adószáma: 12135790-2-44;

Petrányi-Autó Kft. (Székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.) Adószáma: 10491551-2-44;

TOYOTA SAKURA Kft. (Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.) Adószáma: 10753840-2-41

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019