Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 193421-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Лабораторни реактиви

2019/S 081-193421

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Болница „Лозенец“
Национален регистрационен номер: 831901901
Пощенски адрес: ул. „Козяк“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: инж. Елена Димитрова
Електронна поща: hq@uni-hospital.government.bg
Телефон: +359 29607218
Факс: +359 29624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=168

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология

II.1.2)Основен CPV код
33696500
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология. Предметът на обществената поръчка включва доставка на реактиви и консумативи за апаратите в лабораторията по микробиология и вирусология, описани в техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за медицински изделия и консумативи от техническата спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 78 196.30 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мануални идентификационни системи за система „Кристал“ или еквивалентни

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мануални идентификационни системи за система „Кристал“ или еквивалентни.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от 1 производител

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни среди в петри с диам. 90 мм от 1 производител.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Комплект за взимане на кръв

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на комплект за взимане на кръв.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Епруветки

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33192500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на епруветки.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тест за доказване на Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на тест за доказване на Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи, съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни. Единични метални и за еднократна употреба йозета

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи, съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни. Единични метални и за еднократна употреба йозета.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Бои и сетове за оцветявания

Обособена позиция №: 30
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на бои и сетове за оцветявания.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Обособена позиция №: 38
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Обособена позиция №: 39
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло.

Количествата и видът са съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 203-461779
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-51
Обособена позиция №: 8
Наименование:

Мануални идентификационни системи за система „Кристал“ или еквивалентни

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диамед“ ООД
Национален регистрационен номер: 121062052
Пощенски адрес: ул. „Христо Цонев“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: tenders@diamed.bg
Телефон: +359 29621755
Факс: +359 29621753
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 594.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-52
Обособена позиция №: 13
Наименование:

Хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диамед“ ООД
Национален регистрационен номер: 121062052
Пощенски адрес: ул. „Христо Цонев“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: tenders@diamed.bg
Телефон: +359 29621755
Факс: +359 29621753
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 451.25 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-53
Обособена позиция №: 14
Наименование:

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от 1 производител

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диамед“ ООД
Национален регистрационен номер: 121062052
Пощенски адрес: ул. „Христо Цонев“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: tenders@diamed.bg
Телефон: +359 29621755
Факс: +359 29621753
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27 746.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-57
Обособена позиция №: 17
Наименование:

Комплект за взимане на кръв

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Химтекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 836149057
Пощенски адрес: ул. „Бузлуджа“ № 33
Град: Димитровград
код NUTS: BG42
Пощенски код: 6400
Държава: България
Електронна поща: zop@chimtex.com
Телефон: +359 39160354
Факс: +359 39160351
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 672.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-61
Обособена позиция №: 22
Наименование:

Тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „АА Медикъл България“ ООД
Национален регистрационен номер: 175155243
Пощенски адрес: ул. „Голо бърдо“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: aamedicalbulgaria@gmail.com
Телефон: +359 29623982
Факс: +359 29625386
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 767.60 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-58
Обособена позиция №: 23
Наименование:

Епруветки

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Химтекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 836149057
Пощенски адрес: ул. „Бузлуджа“ № 33
Град: Димитровград
код NUTS: BG42
Пощенски код: 6400
Държава: България
Електронна поща: zop@chimtex.com
Телефон: +359 39160354
Факс: +359 39160351
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 068.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-54
Обособена позиция №: 24
Наименование:

Тест за доказване на Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диамед“ ООД
Национален регистрационен номер: 121062052
Пощенски адрес: ул. „Христо Цонев“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: tenders@diamed.bg
Телефон: +359 29621755
Факс: +359 29621753
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 100.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-55
Обособена позиция №: 26
Наименование:

Консумативи съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диамед“ ООД
Национален регистрационен номер: 121062052
Пощенски адрес: ул. „Христо Цонев“ № 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: tenders@diamed.bg
Телефон: +359 29621755
Факс: +359 29621753
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 921.45 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-59
Обособена позиция №: 29
Наименование:

Химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Химтекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 836149057
Пощенски адрес: ул. „Бузлуджа“ № 33
Град: Димитровград
код NUTS: BG42
Пощенски код: 6400
Държава: България
Електронна поща: zop@chimtex.com
Телефон: +359 39160354
Факс: +359 39160351
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 002.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-60
Обособена позиция №: 30
Наименование:

Бои и сетове за оцветявания

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Химтекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 836149057
Пощенски адрес: ул. „Бузлуджа“ № 33
Град: Димитровград
код NUTS: BG42
Пощенски код: 6400
Държава: България
Електронна поща: zop@chimtex.com
Телефон: +359 39160351
Факс: +359 39160351
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 652.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-62
Обособена позиция №: 38
Наименование:

Серуми за типизиране на шигели, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бул Био — НЦЗПБ864“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130428132
Пощенски адрес: бул. „Янко Сакъзов“ № 26
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1504
Държава: България
Електронна поща: bulbio@bulbio.com
Телефон: +359 29446191
Факс: +359 29438119
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 864.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: VII-17-63
Обособена позиция №: 39
Наименование:

Серуми за типизиране на диарогенни ешерихия коли, готови за инвитро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130428132
Пощенски адрес: бул. „Янко Сакъзов“ № 26
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1504
Държава: България
Електронна поща: bulbio@bulbio.com
Телефон: +359 29446191
Факс: +359 29438119
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 358.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решение VII-17-31/26.2.2019 г.

Крайният срок за подаване на жалби е 12.3.2019 г.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019