Leveringen - 193423-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Italië-Genua: Vaccins

2019/S 081-193423

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria — sede legale piazza della Vittoria 15, 16121 Genova
Postadres: Via G. D'Annunzio 64, 6° piano
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33
Postcode: 16121
Land: Italië
Contactpersoon: Dott. Luigi Moreno Costa
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Telefoon: +39 0105488561

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.acquistiliguria.it

Adres van het kopersprofiel: www.acquistiliguria.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appalto specifico (sistema dinamico di acquisizione Consip S.p.A.) per fornitura di vaccini vari per enti della Regione Liguria

Referentienummer: Anac 7344614
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di vaccini vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi — lotti n. 7. Numero gara ANAC 7344614.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 804 580.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 1/A: Fornitura di Vaccino contro l'Encefalite Giapponese – Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 7801536F28

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino contro l'Encefalite Giapponese – Fiale 0,5 Ml. per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N. 570 dosi su base di trenta mesi, comprensive del quinto d'obbligo. CIG n. 7801536F28

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 2/A: Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. pediatrico – Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 78025503F3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. pediatrico – Fiale 0,5 Ml. per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N. 36.603 dosi su base di trenta mesi, comprensive del quinto d'obbligo. CIG n. 78025503F3

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 3/A:Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. pediatrico (indicato per ciclo primario)–Siringa preriempita 0,5 Ml. - CIG n. 78025736ED

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. pediatrico (indicato per ciclo primario) – Siringa prerienpita 0,5 Ml. per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N. 6.753 dosi su base di trenta mesi, comprensive del quinto d'obbligo. CIG n. 78025736ED

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 4/A:Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. a dosaggio ridotto per la vaccinazione di richiamo – Fiale 0,5 Ml.- CIG n. 78025915C8

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. a dosaggio ridotto per la vaccinazione di richiamo – Fiale 0,5 Ml. per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N. 51.153 dosi su base di trenta mesi, comprensive del quinto d'obbligo. CIG n. 78025915C8

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 5/A: Fornitura di Vaccino Meningococcico Tipo C Coniugato con Tossoide Tetanico o con Corynebacterium Diphtariae CRM 197 – Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 78026094A3

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino Meningococcico Tipo C Coniugato con Tossoide Tetanico o con Corynebacterium Diphtariae CRM 197 – Fiale 0,5 Ml. per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N. 41.580 dosi su base di trenta mesi, comprensive del quinto d'obbligo. CIG n. 78026094A3

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 6/A: Fornitura di Vaccino Poliomielitico Inattivato– Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 7802660EB6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino Poliomielitico Inattivato– Fiale 0,5 Ml. per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N.14.463 dosi su base di trenta mesi, comprensive del quinto d'obbligo. CIG n. 7802660EB6

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 7/A: Fornitura di Vaccino Vivo Attenuato Anti Rotavirus a Ciclo Vaccinale – Fiale - Ciclo Vaccinale - CIG n. 7802676BEB

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strutture delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL. ed Enti Ospedalieri della Regione Liguria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di Vaccino Vivo Attenuato Anti Rotavirus a Ciclo Vaccinale – Fiale - Ciclo Vaccinale - per le AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi. N. 32.256 cicli vaccinali su base di trenta mesi, comprensivi del quinto d'obbligo. CIG n. 7802676BEB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotto n. 1/A: fornitura di vaccino contro l'encefalite giapponese – fiale 0,5 ml — CIG n. 7801536F28

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Emergent Italy S.r.l.
Postadres: Piazza Pio XI 1
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C
Postcode: 20123
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 260.90 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 255.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotto n. 2/A: fornitura di vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. pediatrico – fiale 0,5 ml — CIG n. 78025503F3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi S.p.A.
Postadres: Viale Bodio 37/B
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C
Postcode: 20158
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 624 081.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 589 308.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lotto n. 3/A: fornitura di vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. pediatrico (indicato per ciclo primario) – siringa preriempita 0,5 ml — CIG n. 78025736ED

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi S.p.A.
Postadres: Viale Bodio 37/B
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C
Postcode: 20158
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 138.65 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 723.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lotto n. 4/A: fornitura di vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. a dosaggio ridotto per la vaccinazione di richiamo – fiale 0,5 ml — CIG n. 78025915C8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GlaxoSmithkline S.p.A.
Postadres: Via A. Fleming 2
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31
Postcode: 37135
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 964 745.58 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 937 430.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lotto n. 5/A: fornitura di vaccino meningococcico, tipo C coniugato con tossoide tetanico o con corynebacterium diphtariae CRM 197 – fiale 0,5 ml — CIG n. 78026094A3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pfizer S.r.l.
Postadres: Via Isonzo 71
Plaats: Latina
NUTS-code: ITI44
Postcode: 04100
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 461 538.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 411 226.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lotto n. 6/A: fornitura di vaccino poliomielitico inattivato– fiale 0,5 ml — CIG n. 7802660EB6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi S.p.A.
Postadres: Viale Bodio 37/B
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C
Postcode: 20158
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 530.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 385.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lotto n. 7/A: fornitura di vaccino vivo attenuato anti rotavirus a ciclo vaccinale – fiale — ciclo vaccinale — CIG n. 7802676BEB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GlaxoSmithkline S.p.A.
Postadres: Via A. Fleming 2
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31
Postcode: 37135
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 761 177.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 619 251.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR della Liguria
Postadres: Via Fogliensi 2-4
Plaats: Genova
Postcode: 16145
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Postadres: Via Garibaldi 4
Plaats: Genova
Postcode: 16124
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria — Area Centrale Regionale di Acquisto
Postadres: Via D'Annunzio 64
Plaats: Genova
Postcode: 16121
Land: Italië
E-mail: cra@pec.alisa.liguria.it

Internetadres: www.acquistiliguria.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019