Leveringen - 193423-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Italië-Genua: Vaccins

2019/S 081-193423

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria — sede legale piazza della Vittoria 15, 16121 Genova
Postadres: Via G. D'Annunzio 64, 6° piano
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Postcode: 16121
Land: Italië
Contactpersoon: Dott. Luigi Moreno Costa
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Telefoon: +39 0105488561

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.acquistiliguria.it

Adres van het kopersprofiel: www.acquistiliguria.it

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appalto specifico (sistema dinamico di acquisizione Consip S.p.A.) per fornitura di vaccini vari per enti della Regione Liguria

Referentienummer: Anac 7344614
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600 Vaccins
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 804 580.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 1/A: Fornitura di Vaccino contro l'Encefalite Giapponese – Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 7801536F28

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 2/A: Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. pediatrico – Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 78025503F3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 3/A:Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. pediatrico (indicato per ciclo primario)–Siringa preriempita 0,5 Ml. - CIG n. 78025736ED

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 4/A:Fornitura di Vaccino Difterico Adsorbito/Tetanico/Pertossico Acellulare/Poliomelite inatt. a dosaggio ridotto per la vaccinazione di richiamo – Fiale 0,5 Ml.- CIG n. 78025915C8

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 5/A: Fornitura di Vaccino Meningococcico Tipo C Coniugato con Tossoide Tetanico o con Corynebacterium Diphtariae CRM 197 – Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 78026094A3

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 6/A: Fornitura di Vaccino Poliomielitico Inattivato– Fiale 0,5 Ml. - CIG n. 7802660EB6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 7/A: Fornitura di Vaccino Vivo Attenuato Anti Rotavirus a Ciclo Vaccinale – Fiale - Ciclo Vaccinale - CIG n. 7802676BEB

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC3 Liguria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotto n. 1/A: fornitura di vaccino contro l'encefalite giapponese – fiale 0,5 ml — CIG n. 7801536F28

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Emergent Italy S.r.l.
Postadres: Piazza Pio XI 1
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20123
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 260.90 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 255.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotto n. 2/A: fornitura di vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. pediatrico – fiale 0,5 ml — CIG n. 78025503F3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi S.p.A.
Postadres: Viale Bodio 37/B
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20158
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 624 081.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 589 308.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lotto n. 3/A: fornitura di vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. pediatrico (indicato per ciclo primario) – siringa preriempita 0,5 ml — CIG n. 78025736ED

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi S.p.A.
Postadres: Viale Bodio 37/B
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20158
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 138.65 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 723.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lotto n. 4/A: fornitura di vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. a dosaggio ridotto per la vaccinazione di richiamo – fiale 0,5 ml — CIG n. 78025915C8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GlaxoSmithkline S.p.A.
Postadres: Via A. Fleming 2
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31 Verona
Postcode: 37135
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 964 745.58 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 937 430.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lotto n. 5/A: fornitura di vaccino meningococcico, tipo C coniugato con tossoide tetanico o con corynebacterium diphtariae CRM 197 – fiale 0,5 ml — CIG n. 78026094A3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pfizer S.r.l.
Postadres: Via Isonzo 71
Plaats: Latina
NUTS-code: ITI44 Latina
Postcode: 04100
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 461 538.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 411 226.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lotto n. 6/A: fornitura di vaccino poliomielitico inattivato– fiale 0,5 ml — CIG n. 7802660EB6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi S.p.A.
Postadres: Viale Bodio 37/B
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20158
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 530.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 385.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lotto n. 7/A: fornitura di vaccino vivo attenuato anti rotavirus a ciclo vaccinale – fiale — ciclo vaccinale — CIG n. 7802676BEB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GlaxoSmithkline S.p.A.
Postadres: Via A. Fleming 2
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31 Verona
Postcode: 37135
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 761 177.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 619 251.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019