Leveringen - 193424-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Brindisi: Röntgenapparatuur

2019/S 081-193424

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi
Postadres: Via Napoli 8 Rione Casale
Plaats: Brindisi
NUTS-code: ITF44 Brindisi
Postcode: 72100
Land: Italië
Contactpersoon: Ignazio Buonsanto
E-mail: ignazio.buonsanto@asl.brindisi.it
Telefoon: +39 0831851269
Fax: +39 0831851263

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sanita.puglia.it

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Sanitaria Locale TA di Taranto
Postadres: Viale Virgilio 31
Plaats: Taranto
NUTS-code: ITF43 Taranto
Postcode: 74121
Land: Italië
Contactpersoon: Andrea Chiari
E-mail: direttoreamministrativo@asl.taranto.it
Telefoon: +39 0997786798
Fax: +39 0997786145

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sanita.puglia.it

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta telematica su piattaforma EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 773 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni, di 2 apparecchiature diagnostiche RX telecomandata con detettore

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur - UB07
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi
NUTS-code: ITF43 Taranto
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni una apparecchiatura diagnostica digitale multifunzionale per pronto soccorso

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur - UB07
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DELIBERA N.722 DEL 19.04.2019
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Esito procedura aperta in unione temporanea di acquisto tra l'ASL BR di Brindisi (capofila) e la ASL TA di Taranto con svolgimento in modalità telematica esclusivamente sul portale www.empulia.it

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: General Medical Merate
Nationaal identificatienummer: 00225500164
Postadres: Via Partigiani 25
Plaats: Seriate
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Postcode: 24068
Land: Italië
E-mail: info@gmmspa.com
Telefoon: +39 0354525311
Fax: +39 035297787

Internetadres: www.gmmspa.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 303 600.00 EUR
Laagste offerte: 392 347.00 EUR / Hoogste offerte: 1 325 900.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019