Leveringen - 193425-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulouse: Politieborden

2019/S 081-193425

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental Haute-Garonne
1 boulevard de la Marquette
Toulouse Cedex 9
31090
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique — DA marchés publics — bât B — rez-de-chaussée — bureau B 073
Telefoon: +33 534333591
E-mail: marches.sect1@cd31.fr
NUTS-code: FRJ23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haute-garonne.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.haute-garonne.fr/marches-publics

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de signalisation de police: équipements de sécurité homologués (produits plastiques)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35260000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de signalisation de police: équipements de sécurité homologués (produits plastiques). Accord-cadre à bons de commande avec un minimum de 80 000 EUR HT et maximum de 400 000 EUR HT.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de signalisation de police: équipements de sécurité homologués (produits plastiques).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-518913
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19M079
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sodilor
18 rue René François Jolly
Sarreguemines
57200
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché est consultable sur rendez-vous.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
Toulouse Cedex 7
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
cf. rubrique VI.4.1)
Toulouse
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019