Lieferungen - 193426-2019

25/04/2019    S81

България-Плевен: Медицински консумативи

2019/S 081-193426

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет — Плевен
Национален регистрационен номер: 000405689
Пощенски адрес: ул. „Кл. Охридкси“ № 1
Град: Плевен
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р Д. Димитров; Ваня Панчева
Електронна поща: zop@mu-pleven.bg
Телефон: +359 886437193 / +359 64884264
Факс: +359 64827008
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mu-pleven.bg
Адрес на профила на купувача: http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консуматив, необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен

Референтен номер: 002-ОП
II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на консуматив (инструменти, стерилни обвивки, аксесоари), необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 241 117.99 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

МУ — Плевен, ул. „Кл. Охридски“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консуматив (инструменти, стерилни обвивки, аксесоари), необходим за учебната и научна дейност при работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен, както следва:

1. Мериленд биполярен форцепс — 6 бр.;

2. форцепс „Кадиер“ — 5 бр.;

3. монополярна закривена ножица — 6 бр.;

4. голям иглодържател — 4 бр.;

5. стерилна обвивка за инструменти — 9 кутии;

6. стерилна обвивка за рамо за камера — 3 кутии;

7. стерилна обвивка за камерата — 3 кутии;

8. аксесоар, накрайник, предпазител — 6 кутии.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: срок на доставка / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 026-057468
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6
Наименование:

Доставка на консуматив, необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Търговска лига — Национален аптечен център“ АД
Национален регистрационен номер: 030276307
Пощенски адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 1
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@comleaguale.com
Телефон: +359 29625454
Факс: +359 29603703
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 241 117.99 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019