Leveringen - 193426-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Pleven: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193426

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Meditsinski universitet — Pleven
000405689
ul. „Kl. Ohridksi“ No. 1
Pleven
5800
Bulgarije
Contactpersoon: dots. d-r D. Dimitrov; Vanya Pancheva
Telefoon: +359 886437193 / +359 64884264
E-mail: zop@mu-pleven.bg
Fax: +359 64827008
NUTS-code: BG314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mu-pleven.bg

Adres van het kopersprofiel: http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на консуматив, необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен

Referentienummer: 002-ОП
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на консуматив (инструменти, стерилни обвивки, аксесоари), необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 241 117.99 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314
Voornaamste plaats van uitvoering:

МУ — Плевен, ул. „Кл. Охридски“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на консуматив (инструменти, стерилни обвивки, аксесоари), необходим за учебната и научна дейност при работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен, както следва:

1. Мериленд биполярен форцепс — 6 бр.;

2. форцепс „Кадиер“ — 5 бр.;

3. монополярна закривена ножица — 6 бр.;

4. голям иглодържател — 4 бр.;

5. стерилна обвивка за инструменти — 9 кутии;

6. стерилна обвивка за рамо за камера — 3 кутии;

7. стерилна обвивка за камерата — 3 кутии;

8. аксесоар, накрайник, предпазител — 6 кутии.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: срок на доставка / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057468
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Benaming:

Доставка на консуматив, необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система, за нуждите на МУ — Плевен

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Търговска лига — Национален аптечен център“ АД
030276307
бул. „Г. М. Димитров“ № 1
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29625454
E-mail: info@comleaguale.com
Fax: +359 29603703
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 117.99 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019