Leveringen - 193435-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Huishoudmeubilair

2019/S 081-193435

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Praha 7
170 34
Tsjechië
Contactpersoon: Pavla Bajcarová
Telefoon: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
NUTS-code: CZ0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na "Dodávky ostatního nábytku pro roky 2018–2019"

Referentienummer: MV-56932-40/VZ-2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 158-326898

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MV-56935-54/VZ-2017
Benaming:

Rámcová dohoda na "Dodávky ostatního nábytku pro roky 2018-2019"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/12/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ARBYD CZ s.r.o.
26339269
Chotíkov 388
Chotíkov
330 17
Tsjechië
Telefoon: +420 724169708
E-mail: nabytek@arbyd.cz
Fax: +420 377958019
NUTS-code: CZ0

Internetadres: www.arbyd.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 830.20 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MV-56935-54/VZ-2017
Benaming:

Rámcová dohoda na "Dodávky ostatního nábytku pro roky 2018-2019"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/12/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Interier Říčany, a.s.
28162471
V Chotejně 4
Praha 10
102 00
Tsjechië
Telefoon: +420 605228308
E-mail: borovicka@interier-ricany.cz
Fax: +420 603289880
NUTS-code: CZ0

Internetadres: http://interier-ricany.cz/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 098.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MV-56935-54/VZ-2017
Benaming:

Rámcová dohoda na "Dodávky ostatního nábytku pro roky 2018-2019"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/12/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Artspect, a.s.
28123395
Marešova 643/6
Praha
198 00
Tsjechië
Telefoon: +420 773668901
E-mail: artspect@artspect.cz
Fax: +420 565391983
NUTS-code: CZ0

Internetadres: www.artspect.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 750.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019