Leveringen - 193436-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Namen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193436

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RW-SPW-DGT — département des technologies de l'information et de la communication
Nationaal identificatienummer: 0316.381.138_517268
Postadres: boulevard du Nord 8
Plaats: Namur
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5000
Land: België
Contactpersoon: Monsieur T Bertrand, inspecteur général DTIC
E-mail: marchespublics.dtic@spw.wallonie.be
Telefoon: +32 81772068
Fax: +32 81773932

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wallonie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339641

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPW-DGT-DTIC_2018_M009_FournituresRéseaux — marché relatif à la fourniture de matériels pour les réseaux

Referentienummer: SPW-DT43-T0.04.00-18H891-F03_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445398

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018M009
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de matériel pour les réseaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Win SA
Postadres: rue Louvrex 95
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019