Leveringen - 193439-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Agen: Computerapparatuur

2019/S 081-193439

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune d'Agen
21470001500016
place Dr Esquirol
Agen
47916
Frankrijk
Telefoon: +33 553694747
E-mail: service.achats@agen.fr
NUTS-code: FRI14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agen.fr

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture matériel informatique 2019/2022

Referentienummer: 2019ra0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 460 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de matériel de video projection

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
30231320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de tablettes tactiles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
30231320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 041-092489

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Acquisition de matériel de video projection

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PSI Informatique
Sortie 6 — avenue de Terrefort
Bruges
33520
Frankrijk
NUTS-code: FRI12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 881.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Acquisition de matériel de video projection

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pobrun
9 rue de la Borie Darles
Brioude
43100
Frankrijk
NUTS-code: FRK13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 020.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Acquisition de matériel de video projection

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quadria
5 allée de Longueterre
Montrabé
31850
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 232 290.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Acquisition de tablettes tactiles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PSI Informatique
Sortie 6 — avenue de Terrefort
Bruges
33520
Frankrijk
NUTS-code: FRI12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 579.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Acquisition de tablettes tactiles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stimplus
166 av. Georges Clemenceau
Nanterre
92000
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 530.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Acquisition de tablettes tactiles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quadria
5 allée de Longueterre
Montrabé
31850
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019