Leveringen - 193440-2019

25/04/2019    S81

Nederland-Zwolle: Motorvoertuigen

2019/S 081-193440

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Hanzelaan 150-200
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8017 PJ
Land: Nederland
Contactpersoon: O.R. Strik
E-mail: odette.strik@politie.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en ROB van Handhavingsvoertuigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en dienstverlening (reparatie, onderhoud en banden) van handhavingsvoertuigen voor de Politie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 092 998.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Personenvoertuigen voor handhavingstaken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34114100 Hulpdienstvoertuigen
50117100 Ombouwen van motorvoertuigen
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en dienstverlening (reparatie, onderhoud en banden) van personenvoertuigen voor handhavingstaken voor de Politie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicegerichtheid / Weging: € 3.008.400
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: € 1.380.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: € 552.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische wensen / Weging: € 579.600
Prijs - Weging: Gunnen op waarde
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van 2 x 18 maanden mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Personenbussen voor handhavingstaken

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
50117100 Ombouwen van motorvoertuigen
34114100 Hulpdienstvoertuigen
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en dienstverlening (reparatie, onderhoud en banden) van personenbussen voor handhavingstaken voor de Politie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicegerichtheid / Weging: € 1.016.970
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: € 466.500
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: € 186.600
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische wensen / Weging: € 195.930
Prijs - Weging: Gunnen op waarde
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van 2 x 18 maanden mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 245-511633
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

HHV Personenvoertuigen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pon's automobielhandel BV
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 043 964.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

HHV Personenbus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mercedes-Benz Vans Nederland BV
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 049 034.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van het aanbestedingsplatform van Commerce-hub. Alle communicatie m.b.t. deze aanbesteding vindt via dit platform plaats: http://www.commerce-hub.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019