Lieferungen - 193444-2019

25/04/2019    S81    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Włodawa: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2019/S 081-193444

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Włodawa
Nationale Identifikationsnummer: ZPA.271.37.2018
Postanschrift: al. Józefa Piłsudskiego 41
Ort: Włodawa
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 22-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Jankowska, Aneta Piędzio
E-Mail: info@wlodawa.eu
Telefon: +48 825721444
Fax: +48 825722454

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.um.wlodawa.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPA.271.37.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach zadania inwestycyjnego:Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu:Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne, należy wykonać dostawę opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi i zainstalować dostarczone oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED, na wybranym obszarze Miasta Włodawa.Koszty kwalifikowane: demontaż 1172 szt.istniejących opraw, dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 1172 sztuk.,instalację i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa (tabele i mapa), w ilości 1172 szt.,dostawę i instalację 41 szt. szafek oświetleniowych,dostawę i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem. Koszty niekwalifikowane-demontaż 48szt. istniejących opraw, dostawę opraw oświetleniowych ulicznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 397 887.46 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316110
45311200
45311100
71355200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Miasto Włodawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

c. d. opisu: Koszty niekwalifikowane: demontaż 48 szt. istniejących opraw,dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 48 sztuk. instalację i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa (tabele i mapa), w ilości 48 szt.,Przedmiot zamówienia został opisany poprzez: Określenie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu:Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacji materiałów i dostaw, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w zapisach dokonanych w załączniku 1 a treścią SIWZ, jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia:Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:oznakowanie,systemy odniesienia (normy), oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie, na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego, stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie. Kluczowym systemem odniesienia dla rozwiązań równoważnych jest spełnienie przy oferowanej dostawie zainstalowanej mocy systemu oświetleniowego wymagań określonych w normie PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg lub równoważnego systemu odniesienia i normie PN-EN 12464-2 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93,2007, poz. 623, ze zm.) lub równoważnego systemu odniesienia, w zakresie parametrów oświetlenia drogi, na które te systemy się powołują. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznaczają, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Więcej informacji dot. równoważności zawiera Siwz. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które Zamawiający może zamieścić w ogłoszeniu wskazane jest aby wykonawca zapoznał się z całą dokumentacją postępowania zamieszczoną w BIP Urzędu. Zastosowano tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RP LU.05.05.00-06-0032/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje dostęp do ich zasobów.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 239-545544
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o. o.
Postanschrift: ul. Toruńska
Ort: Radom
NUTS-Code: PL814
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 350 515.23 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 397 887.46 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:/umwlodawa/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej info@wlodawa.eu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Regulamin korzystania z miniPortalu dostępny jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal i opatrzony nazwą: Instrukcja użytkownika systemu miniPortal E PUAP.PDF, Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z wyżej wskazanych formatów.Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email - info@wlodawa.eu.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokum. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o dzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 25a ust.5 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty zamówienia dotyczące podwykonawców.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można zamieścić w ogłoszeniu bardzo prosimy Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu do zapoznania się z całą dokumentacją postępowania dostępną pod adresem BIP Urzędu: www.bip.wlodawa.eu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019