Leveringen - 193444-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Włodawa: Lampy i oprawy oświetleniowe

2019/S 081-193444

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Włodawa
Krajowy numer identyfikacyjny: ZPA.271.37.2018
Adres pocztowy: al. Józefa Piłsudskiego 41
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Jankowska, Aneta Piędzio
E-mail: info@wlodawa.eu
Tel.: +48 825721444
Faks: +48 825722454

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.wlodawa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne

Numer referencyjny: ZPA.271.37.2018
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach zadania inwestycyjnego:Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu:Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne, należy wykonać dostawę opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi i zainstalować dostarczone oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED, na wybranym obszarze Miasta Włodawa.Koszty kwalifikowane: demontaż 1172 szt.istniejących opraw, dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 1172 sztuk.,instalację i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa (tabele i mapa), w ilości 1172 szt.,dostawę i instalację 41 szt. szafek oświetleniowych,dostawę i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem. Koszty niekwalifikowane-demontaż 48szt. istniejących opraw, dostawę opraw oświetleniowych ulicznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 397 887.46 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Włodawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

c. d. opisu: Koszty niekwalifikowane: demontaż 48 szt. istniejących opraw,dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 48 sztuk. instalację i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa (tabele i mapa), w ilości 48 szt.,Przedmiot zamówienia został opisany poprzez: Określenie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu:Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacji materiałów i dostaw, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w zapisach dokonanych w załączniku 1 a treścią SIWZ, jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia:Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:oznakowanie,systemy odniesienia (normy), oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie, na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego, stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie. Kluczowym systemem odniesienia dla rozwiązań równoważnych jest spełnienie przy oferowanej dostawie zainstalowanej mocy systemu oświetleniowego wymagań określonych w normie PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg lub równoważnego systemu odniesienia i normie PN-EN 12464-2 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93,2007, poz. 623, ze zm.) lub równoważnego systemu odniesienia, w zakresie parametrów oświetlenia drogi, na które te systemy się powołują. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznaczają, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Więcej informacji dot. równoważności zawiera Siwz. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które Zamawiający może zamieścić w ogłoszeniu wskazane jest aby wykonawca zapoznał się z całą dokumentacją postępowania zamieszczoną w BIP Urzędu. Zastosowano tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RP LU.05.05.00-06-0032/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje dostęp do ich zasobów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 239-545544
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Toruńska
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 350 515.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 397 887.46 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:/umwlodawa/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej info@wlodawa.eu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Regulamin korzystania z miniPortalu dostępny jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal i opatrzony nazwą: Instrukcja użytkownika systemu miniPortal E PUAP.PDF, Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z wyżej wskazanych formatów.Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email - info@wlodawa.eu.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokum. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o dzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 25a ust.5 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty zamówienia dotyczące podwykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można zamieścić w ogłoszeniu bardzo prosimy Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu do zapoznania się z całą dokumentacją postępowania dostępną pod adresem BIP Urzędu: www.bip.wlodawa.eu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019