Leveringen - 193444-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Włodawa: Lampen en lamparmaturen

2019/S 081-193444

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Włodawa
Nationaal identificatienummer: ZPA.271.37.2018
Postadres: al. Józefa Piłsudskiego 41
Plaats: Włodawa
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 22-200
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Jankowska, Aneta Piędzio
E-mail: info@wlodawa.eu
Telefoon: +48 825721444
Fax: +48 825722454

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.um.wlodawa.eu

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne

Referentienummer: ZPA.271.37.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31520000 Lampen en lamparmaturen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 397 887.46 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45311100 Aanbrengen van elektrische bedrading
71355200 Topografische opmetingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545544

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o. o.
Postadres: ul. Toruńska
Plaats: Radom
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 26-600
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 350 515.23 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 397 887.46 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019