Leveringen - 193449-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Zwolle: Motorvoertuigen

2019/S 081-193449

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politie Nederland
Hanzelaan 150-200
Zwolle
8017 JP
Nederland
Contactpersoon: Odette Strik
E-mail: odette.strik@politie.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en ROB van Onderzoeksvoertuigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en reparatie, onderhoud en banden voor onderzoeksvoertuigen voor de forensische opsporing en verkeersongevallenanalyse.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 178 902.22 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderzoeksvoertuigen FO; RDC-segmenten B en C

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000
50117100
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en reparatie, onderhoud en banden voor onderzoeksvoertuigen voor de forensische opsporing; RDC-segmenten B en C.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verbetervoorstellen / Weging: € 900.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicegerichtheid / Weging: € 1.800.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: € 540.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: € 360.000
Prijs - Weging: Gunnen op waarde
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van 2 x 18 maanden mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderzoeksvoertuigen FO; RDC-segment A

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000
50117100
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en reparatie, onderhoud en banden voor onderzoeksvoertuigen voor de forensische opsporing; RDC-segment A.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verbetervoorstellen / Weging: € 322.500
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicegerichtheid / Weging: € 645.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: € 393.500
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: € 129.000
Prijs - Weging: Gunnen op waarde
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van 2 x 18 maanden mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderzoeksvoertuigen VOA; RDC-segmenten B, C en C verlengd

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000
50117100
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en reparatie, onderhoud en banden voor onderzoeksvoertuigen voor de forensische opsporing, afdeling verkeersongevallenanalyse; RDC-segmenten B en C en C verlengd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verbetervoorstellen / Weging: € 900.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicegerichtheid / Weging: € 1.800.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: € 540.000
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: € 360.000
Prijs - Weging: Gunnen op waarde
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van 2 x 18 maanden mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor perceel 3 zijn geen geldige inschrijvingen ontvangen. Het perceel 3 is derhalve niet gegund.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 227-472657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Onderzoeksvoertuigen segment B en C

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pon's automobielhandel BV
Leusden
Nederland
NUTS-code: NL31
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 457 866.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Onderzoeksvoertuigen segment A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pon's automobielhandel BV
Leusden
Nederland
NUTS-code: NL31
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 721 035.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van het aanbestedingsplatform van Commerce-hub. Alle communicatie m.b.t. deze aanbesteding vindt via dit platform plaats: http://www.commerce-hub.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019