Leveringen - 193458-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Loodvrije benzine

2019/S 081-193458

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Praha 7
170 34
Tsjechië
Contactpersoon: Pavla Bajcarová
Telefoon: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
NUTS-code: CZ0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Referentienummer: MV-105043/VZ-2015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 288 059.91 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 246-446800

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MV-105043/VZ-2015
Benaming:

Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/09/2016
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
27916693
Chlumčanského 497/5
Praha 8
180 00
Tsjechië
Telefoon: +420 602217789
E-mail: pracna@ccs.cz
Fax: +420 266105610
NUTS-code: CZ0

Internetadres: www.ccs.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 751 868.14 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019