Leveringen - 193461-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Deksels

2019/S 081-193461

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 48
0
Einsiedlergasse 2
Wien
1050
Oostenrijk
Contactpersoon: Behälterlogistik
Telefoon: +431 5881748330
E-mail: post@ma48.wien.gv.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.abfall.wien.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Kermitdeckeln mit blauen Einwurfringen für Systemsammelbehälter mit 240, 770 und 1 100 Liter Inhalt

Referentienummer: MA 48 VEAI-155247/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44618340
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Kermitdeckel mit blauen Einwurfringen für Systemsammelbehälter mit 240, 770 und 1 100 Liter Inhalt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 596 410.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Kermitdeckel mit blauen Einwurfringen für Systemsammelbehälter mit 240, 770 und 1 100 Liter Inhalt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-162361
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VEAI-155247/2019
Benaming:

Lieferung von Kermitdeckeln mit blauen Einwurfringen für Systemsammelbehälter mit 240, 770 und 1 100 Liter Inhalt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Interservice Abfallentsorgung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
9110015894523
Marokkanergasse 23/Top 1
Wien
Oostenrijk
E-mail: interservice@interservice.at
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 596 410.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Verwaltungsgericht Wien
Muthgasse 62
Wien
1190
Oostenrijk
Telefoon: +431 400038500
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Fax: +431 400038500
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019