Leveringen - 193472-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2019/S 081-193472

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oulun yliopisto
0245895-5
Pentti Kaiteran katu 1/PL 8000
Oulu
90014
Finland
E-mail: kirjaamo@oulu.fi
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oulu.fi/yliopisto/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multi-Material 3-d Printing Platform

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Multi-material 3-d printing platform with a fully operational system that meets all the requirements listed in invitation to tender and its appendices.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 404 071.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42900000 - FG11
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oulu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modular multi-material 3-d printing platform with possibility to use third party printing heads.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Total cost of the system / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality: Motion accuracy and repeatability of X-Y-Z axis, guarantee, manufacturing modules, manufacturing techniques and delivery time / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibility to buy options: laser sintering, pick and place milling head.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Novel digitally fabricated materials for electronics, optics, and medical applications

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-521009
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Multi-Material 3-d Printing Platform

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Neotech AMT GmbH
DE283119728
Nürnberg
Duitsland
NUTS-code: FIZZZ
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 404 071.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Oulun yliopisto
PL 8000
Oulu
90014
Finland
E-mail: kirjaamo@oulu.fi

Internetadres: http://www.oulu.fi

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019