Leveringen - 193474-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Cottbus: Informatiesystemen

2019/S 081-193474

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtverwaltung Cottbus, Büro des Oberbürgermeisters
Postadres: Neumarkt 5
Plaats: Cottbus
NUTS-code: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt
Postcode: 03046
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrales Vergabemanagement
E-mail: ines.lange@cottbus.de
Telefoon: +49 3556122946
Fax: +49 355612132946

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cottbus.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenverkehr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klima gerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (KMVZ) – Haltestellenüberdachung -Teil: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI- Anlagen)

Referentienummer: OV 18-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48810000 Informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32270000 Digitale zendapparatuur
48326100 Systeem voor digitale cartografie
48813000 Passagiersinformatiesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-076183

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: OV 18-2019
Benaming:

Auftragsvergabe Lumino Licht Elektronik GmbH.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lumino Licht Elektronik GmbH
Postadres: Europark Fichtenhain A8
Plaats: Krefeld
NUTS-code: DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt
Postcode: 47807
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 261 976.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019