Leveringen - 193476-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Enköping: Banden voor normale en zware voertuigen

2019/S 081-193476

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Enköpings kommun
212000-0282
Enköpings kommun Kungsgatan 42
Enköping
745 36
Zweden
Contactpersoon: Patrik Annerborn
Telefoon: +46 171626486
E-mail: patrik.annerborn@enkoping.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enkoping.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Däck och däcktjänster

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar nya däck, kompletta hjul, säsongsförvaring samt däckservice för samtliga typer av fordon som Enköpings kommun leasar och äger.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000
34351000
34351100
50116500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar nya däck, kompletta hjul, säsongsförvaring samt däckservice för samtliga typer av fordon som Enköpings kommun leasar och äger.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057314
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Däck och däcktjänster

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euromaster Aktiebolag
556078-6500
Box 1134
Varberg
432 15
Zweden
E-mail: anna.overgaard@euromaster.com
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.euromaster.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 729 265.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Zweden
Telefoon: +46 184316300
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019