Leveringen - 193477-2019

25/04/2019    S81

Polen-Rybnik: Bloedanalysatoren

2019/S 081-193477

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Nationaal identificatienummer: 272780323
Postadres: ul. Energetyków 46
Plaats: Rybnik
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-200
Land: Polen
Contactpersoon: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telefoon: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.rybnik.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”

Referentienummer: TAM-68-PN/18-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38434520 Bloedanalysatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 200.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054790

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radiometer Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 015543565
Postadres: ul. Kolejowa 5/7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-217
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019