Leveringen - 193481-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Ceintuurs

2019/S 081-193481

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 221/1
Praha
160 00
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Oldřich Štěpánek
Telefoon: +420 973225176
E-mail: stepaneko@army.cz
Fax: +420 973225192
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.army.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opasek popruhový 95, řemen 95 a řemen černý pro VP

Referentienummer: SpMO 9878-58/2017-1350
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18425000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dodávky opasků popruhových 95, řemenů 95 na základě rámcové dohody č. 181050072.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 165 900.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opasek popruhový 95, řemen 95

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18425000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávky opasků popruhových 95, řemenů 95 podle požadavků uvedených ve výzvě k poskytnutí plnění uzavřené na základě rámcové dohody č. 181050072.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 185-378693
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Opasek popruhový 95, řemen 95 p.č. 5/2019 - Výzva k poskytnutí plnění č. 195420045

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Snaha KV, družstvo
00029084
Vančurova 109/1
Karlovy Vary
360 17
Tsjechië
Telefoon: +420 724079970
E-mail: snahakv@seznam.cz
NUTS-code: CZ041
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 165 900.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Oznámení podle § 137 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy - výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové dohody.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019