Leveringen - 193487-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 081-193487

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Latvijas Universitāte
90000076669
Raiņa bulvāris 19
Rīga
LV-1050
Letland
Contactpersoon: Anete Andržejevska
Telefoon: +371 67034301
E-mail: iepirkums@lu.lv
Fax: +371 67225039
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lu.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli

Referentienummer: LU 2018/37
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 617 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratorijas trauki un piederumi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33790000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dažādi materiāli hromatogrāfijai, organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai, medicīniskiem un bioloģiskajiem pētījumiem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
33696300
33790000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
33696300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33790000
33696300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piederumi un materiāli analītiskajām iekārtām

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reaģentu komplekti diagnostikai

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
38950000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ķirurģijas materiāli "in vivo" pētījumiem

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33169000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Izlietojamie materiāli mikropreperātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās [..]"

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikroorganismu kultūras

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33698100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiāli un reaģenti "in vivo" un "ex vivo" pētījumu veikšanai

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
33696300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bioķīmisko materiālu iegāde projekta “Jaunu čukstošas galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošanaar femtosekunžu optisko [..]"

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696000
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr.1.1.1.1/16/A/259 “Jaunu čukstošas galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiāli tuberkulozes rezistences noteikšanai

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiāli tuberkulozes reaģentu jutības noteikšanai

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antigēns laterālās plūsmas imūnhromatogrāfijas testam

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reaģenti tuberkulozes kultivēšanai

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Titāna tetrahlorīda iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
24311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nātrija iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
24311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reaģentu komplekti "Fragment Analyzer" analizatoram

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dažādi materiāli pirosekvenēšanai

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
38950000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33696500
33696300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-006273
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Laboratorijas trauki un piederumi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dažādi materiāli hromatogrāfijai, organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai, medicīniskiem un bioloģiskajiem pētījumiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Biotecha Latvia"
40103648320
Kalna iela 17–1
Rīga
LV-1003
Letland
Telefoon: +371 67334747
E-mail: sergejs@biotecha.lv
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.biotecha.lt

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Enola"
40103049886
Aizkraukles iela 23
Rīga
LV-1006
Letland
Telefoon: +371 67372566
E-mail: info@enola.lv
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.enola.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Labochema Latvija"
40003925979
Dzērbenes iela 27
Rīga
LV-1006
Letland
Telefoon: +371 67553686
E-mail: info@labochema.lv
Fax: +371 67553686
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.labochema.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Piederumi un materiāli analītiskajām iekārtām

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Sarstedt"
40003307111
Vietalvas iela 1
Rīga
LV-1009
Letland
Telefoon: +371 67310386
E-mail: sarstedt@inbox.lv
Fax: +371 67040723
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.sarstedt.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Reaģentu komplekti diagnostikai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 13
Benaming:

Ķirurģijas materiāli "in vivo" pētījumiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 14
Benaming:

Izlietojamie materiāli mikropreperātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās [..]"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA Konsultatīvais un pakalpojumu birojs "Divi-Dent"
40103073619
Rožu iela 9
Rīga
LV-1024
Letland
Telefoon: +371 67545121
E-mail: divident@apollo.lv
Fax: +371 67550635
NUTS-code: LV003
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 15
Benaming:

Mikroorganismu kultūras

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Santaks"
40003337173
Upmalas iela 4, Sunīši
Garkalnes nov.
LV-2137
Letland
Telefoon: +371 67542997
E-mail: santaks@inbos.lv
Fax: +371 67551475
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.santaks.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 16
Benaming:

Materiāli un reaģenti "in vivo" un "ex vivo" pētījumu veikšanai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 17
Benaming:

Bioķīmisko materiālu iegāde projekta “Jaunu čukstošas galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošanaar femtosekunžu optisko [..]"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Labochema Latvija"
40003925979
Dzērbenes iela 27
Rīga
LV-1006
Letland
Telefoon: +371 67553686
E-mail: info@labochema.lv
Fax: +371 67553686
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.labochema.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 18
Benaming:

Materiāli tuberkulozes rezistences noteikšanai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Diamedica"
40003469042
Augusta Deglava iela 66
Rīga
LV-1035
Letland
Telefoon: +371 67577833
E-mail: diamedica@diamedica.lv
Fax: +371 67578270
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.diamedica.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 19
Benaming:

Materiāli tuberkulozes reaģentu jutības noteikšanai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Perceel nr.: 20
Benaming:

Antigēns laterālās plūsmas imūnhromatogrāfijas testam

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Mediq Latvija"
40103295181
Raunas iela 41C
Rīga
LV-1084
Letland
Telefoon: +371 67802463
E-mail: mediqlatvija@mediq.com
Fax: +371 67147063
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.mediq.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 21
Benaming:

Reaģenti tuberkulozes kultivēšanai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Relakem"
40003275600
Dzērbenes iela 27
Rīga
LV-1006
Letland
Telefoon: +371 29220761
E-mail: relakem@tl.lv
NUTS-code: LV003
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22
Perceel nr.: 22
Benaming:

Titāna tetrahlorīda iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Biotecha Latvia"
40103648320
Kalna iela 17–1
Rīga
LV-1003
Letland
Telefoon: +371 67334747
E-mail: sergejs@biotecha.lv
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.biotecha.lt

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23
Perceel nr.: 23
Benaming:

Nātrija iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Relakem"
40003275600
Dzērbenes iela 27
Rīga
LV-1006
Letland
Telefoon: +371 29220761
E-mail: relakem@tl.lv
NUTS-code: LV003
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 24
Benaming:

Reaģentu komplekti "Fragment Analyzer" analizatoram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "GenMedica Baltic"
40103747792
Miera iela 43–3
Rīga
LV-1001
Letland
Telefoon: +371 66119593
E-mail: info@genmedica.eu
Fax: +371 66119594
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.genmedica.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Perceel nr.: 25
Benaming:

Dažādi materiāli pirosekvenēšanai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26
Perceel nr.: 26
Benaming:

Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AS "LabMedTech"
40103165010
Biķernieku iela 57A – 9/10
Rīga
LV-1039
Letland
Telefoon: +371 67147467
E-mail: labmedtech@labmedtech.lv
Fax: +371 67147468
NUTS-code: LV003

Internetadres: http://www.mednet.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Iepirkuma priekšmeta 7., 9.–12. daļās tiek turpināts vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus. Iepirkuma priekšmeta 1., 13. daļa izbeigta bez rezultāta, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Iepirkuma priekšmeta 5., 16., 19. daļa izbeigta bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019