Leveringen - 193490-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Duitsland-München: Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)

2019/S 081-193490

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.
(Generalverwaltung) Hofgartenstr. 8
München
80539
Duitsland
Telefoon: +49 8921081768
E-mail: stanko@gv.mpg.de
Fax: +49 8921081344
NUTS-code: DE21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mpg.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.mpg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Einrichtung des privaten Rechts
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Grundlagenforschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kauf von iPhone XR 64 GB und Zubehör

Referentienummer: AZ 08040708040103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32252110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212
Voornaamste plaats van uitvoering:

München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

– Kauf von 400 Stück iPhone XR (iPhone XR 64 MRY42ZD/A ohne SIM Lock),

– Kauf von 400 iPhone-Hüllen (MRW62ZM/A).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Diese Veröffentlichung dient nur der Vorinformation – kein Aufruf zum Wettbewerb.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019