Leveringen - 193492-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Leuven: Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik

2019/S 081-193492

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185589)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
UZ Leuven
0419.052.173_22222
Herestraat 49
Leuven
3000
België
Contactpersoon: Annelies Michiels
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339335

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van Meropenem FL IV voor de ziekenhuisapotheek

Referentienummer: UZ Leuven-P6225-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van Meropenem FL IV voor de ziekenhuisapotheek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185589

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De initieel vermelde openingsdatum in het lastenboek was niet correct.

De datum werd gewijzigd naar 23-5-2019 om 14:00 uur.