Leveringen - 193493-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2019/S 081-193493

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 050-114316)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1-3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Tel.: +48 126308059

Adresy internetowe:

Główny adres: www.5wszk.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń medycznych

Numer referencyjny: 15/ZP/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych obejmujące 2 pakiety:

Pakiet nr 1 - Rezonans Magnetyczny wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń i sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Pakiet nr 2 - Mammograf cyfrowy wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl. na zasadach i warunkach określonych w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-114316

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: