Leveringen - 193493-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Medische apparatuur

2019/S 081-193493

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114316)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Wrocławska 1-3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefoon: +48 126308059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych

Referentienummer: 15/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114316

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: