Leveringen - 193498-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Trekkers

2019/S 081-193498

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 043-097494)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
70009764
Järve tn 34a
Tallinn
11314
Estland
Contactpersoon: Monika Normann
Telefoon: +372 7170460
E-mail: monika.normann@kaitseinvesteeringud.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konkshaakesüsteemiga konteinerveokite ost

Referentienummer: 204867
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34138000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankija ostab nelikümmend (40) 6x4 rattavalemiga veokit ja kümme (10) 8x8 rattavalemiga veokit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-097494

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

2.5.2019 11:00

Te lezen:

20.5.2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

2.5.2019 11:00

Te lezen:

20.5.2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

2.5.2019 11:00

Te lezen:

20.5.2019 11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: