Leveringen - 193501-2019

25/04/2019    S81

Polska-Łódź: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2019/S 081-193501

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 050-114218)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726462

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową Centrum Łodzi (projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). Więcej informacji w pkt 3 Tom I SIWZ. Zamawiający zawarł umowy o dofinansowanie:

— Projektu 1 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17,

— Projektu 2 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17,

— Projektu 3 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16,

— Projektu 4 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17,

— Projektu 5 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17,

— Projektu 6 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17,

— Projektu 8 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-114218

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: