Leveringen - 193501-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 081-193501

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114218)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 422726462

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Referentienummer: ZIM-DZ.2621.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114218

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: