Leveringen - 193503-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Gent: Printers en plotters

2019/S 081-193503

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153659)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
0200.068.636_22840
Stropstraat 1
Gent
9000
België
Contactpersoon: Ronald Raes
Telefoon: +32 92400462
E-mail: aankoop@farys.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337630

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het huren of aankopen van kleurenplotters met geïntegreerde scanner, inclusief omnium onderhoudscontract en plotterinkt.

Referentienummer: TMVW-AD-ALL-18-014-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht betreft het huren of aankopen van kleurenplotters met geïntegreerde scanner, inclusief omnium onderhoudscontract en plotterinkt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153659

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

UEA