Leveringen - 193505-2019

25/04/2019    S81

Nederland-Oss: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193505

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185544)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oss
Nationaal identificatienummer: 82056995
Postadres: Raadhuislaan 2
Plaats: Oss
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5341 GM
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm van der Toolen
E-mail: gemeente@oss.nl
Telefoon: +31 412629911
Fax: +31 412642605

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oss.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.oss.nl/gemeente/bedrijven/aanbestedingen.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Office en systeemsoftware

Referentienummer: 2019041713/HvdT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding heeft dus als doel tot een raamovereenkomst te komen voor de levering van standaard software.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185544

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Planning in aankondiging aangepast. Kwam niet overeen met die in het aanbestedingsdocument