Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 193506-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-La Courneuve: Handgereedschappen

2019/S 081-193506

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185761)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de La Courneuve
Postadres: avenue de la République
Plaats: La Courneuve
NUTS-code: FR106
Postcode: 93120
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@ville-la-courneuve.fr
Telefoon: +33 171896677

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-la-courneuve.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=agent.AccueilAgentAuthentifieSocleinterne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de matériel et d'outillage pour les travaux d'entretien de bâtiments communaux

Referentienummer: 2019-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185761

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur estimée
In plaats van:

Valeur estimée: 12,50 EUR.

Te lezen:

Valeur estimée: 12 500 EUR.

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur estimée
In plaats van:

Valeur estimée: 25,00 EUR HT.

Te lezen:

Valeur estimée: 25 000 EUR HT.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: