Leveringen - 193508-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Registers, handelsboeken, ordners, formulieren en overige gedrukte kantoorartikelen, van papier of van karton

2019/S 081-193508

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-133402)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Nacionalinė teismų administracija
188724424
L. Sapiegos g. 15
Vilnius
LT-10312
Litouwen
Contactpersoon: Vita Puisiene
Telefoon: +370 52514296
E-mail: vita.puisiene@teismai.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://teismai.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6592

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poligrafiniai gaminiai

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkami poligrafiniai gaminiai (įskaitant pristatymą).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-133402

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 9:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 9:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: