Leveringen - 193512-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Raszyn: Technische computerondersteuningsdiensten

2019/S 081-193512

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185548)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Raszyn
05-090
Polen
Contactpersoon: Daniel Imieliński
Telefoon: +48 600205292
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zilp.lasy.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odnowienie licencji oraz rozbudowa środowiska wirtualizacji Vmware w centrach przetwarzania danych PGL LP

Referentienummer: DZ.270.40.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przedłużenie wsparcia producenta i prawa do aktualizacji oprogramowania VMware oraz rozszerzenie środowiska WMware o dodatkowe licencje oraz funkcjonalność mikrosegmentacji (VMware NSX Data Center),

2) zapewnienie zespołowi Zamawiającego szkolenia opisanego w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Umowy,

3) zapewnienie Zamawiającemu 40 godzin konsultacji opisanych w pkt. 6 Załącznika nr 1 do Umowy,

4) zapewnienie Zamawiającemu warsztatów opisanych w pkt. 7 Załącznika nr 1 do Umowy.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowią Załączniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185548

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Główny kod CPV
In plaats van:
76110000
Te lezen:
72611000
Afdelingsnummer: Nagłówek
In plaats van:

Polska-Raszyn: Doraźne usługi związane z wydobyciem gazu

Te lezen:

Polska-Raszyn: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

VII.2)Overige nadere inlichtingen: