Leveringen - 193517-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Szczecinek: Dieselolie

2019/S 081-193517

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 055-126426)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
KM Usługi Spółka z o.o. w Szczecinku
ul. Cieślaka 4, lok. 2 (adres do korespondencji: ul. Cieślaka 6A)
Szczecinek
78-400
Polen
Contactpersoon: Robert Robak - Prezes Zarządu
Telefoon: +48 884888733
E-mail: biuro@kmuslugi.pl
NUTS-code: PL427

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kmuslugi.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sukcesywne dostawy paliw dla KM Usługi Spółki z o.o. w Szczecinku w okresie od 11.5.2019 do 30.4.2020 r.”

Referentienummer: ZP-1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy, niżej wymienionych paliw w ilościach:

a) olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11, spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN 590: ilość 2 000 m3, Uwaga: Wykonawca może zaoferować tylko jeden kod CN dla oleju napędowego. Nie dopuszcza się dostaw paliwa ON z różnymi kodami CN prze cały okres trwania umowy.

b) benzyna bezołowiowa Pb-95 oznaczona kodem CN 2710 12 45, spełniająca wymagania Polskiej Normy PN-EN 228: ilość 300 m3.

2. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb-95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 055-126426

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kmuslugi.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Te lezen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kmuslugi.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu.

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Oraz ePUAPu:https://epuap.gov.pl/wps/portal. Zamawiający dopuszcza również komunikację poprzez pocztę elektroniczną z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej pod adresem www.kmuslugi.pl

Szczegółowe informacje dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,szczegółowe wymagania dotyczące wadium - zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN

Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Te lezen:

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem https://platformazakupowa.pl/

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację poprzez pocztę elektroniczną z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformazakupowa.pl.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi złożyć ofertę zgodnie z regulaminem portalu platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/

3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformazakupowa.pl

4) postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/218370 postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie również na stronie internetowej pod adresem www.kmuslugi.pl

Szczegółowe informacje dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, szczegółowe wymagania dotyczące wadium - zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN

Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: