Leveringen - 193520-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Benalmádena: Bestelwagenverhuur met chauffeur

2019/S 081-193520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 068-159084)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
Nationaal identificatienummer: P2902500D
Postadres: Avenida Juan Luis Peralta, 20
Plaats: Benalmádena
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29639
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
E-mail: contratacion@benalmadena.es
Telefoon: +34 952579910
Fax: +34 952579908

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.benalmadena.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7y0FrkT0PgoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento con opción de compra de 5 vehículos destinados al servicio de seguridad, un furgón de atestados y un vehículo todoterreno para Patrulla de Medio Ambiente

Referentienummer: 2019/401R
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60183000 Bestelwagenverhuur met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Arrendamiento con opción de compra de 5 vehículos destinados al servicio de seguridad, un furgón de atestados y un vehículo todoterreno para Patrulla de Medio Ambiente.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159084

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: