Leveringen - 193521-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Farmaceutische producten

2019/S 081-193521

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 070-164400)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Polen
Contactpersoon: Ewa Nowakowska
Telefoon: +48 713957428
E-mail: enowakowska@szpital.wroc.pl
Fax: +48 713957428
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa leków, substancji do receptury, produktów aptecznych różnych - uzupełnienie

Referentienummer: PN 33/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, substancji do receptury, produktów aptecznych różnych – uzupełnienie.

2. Postać, dawki, ilości oraz wymagane parametry przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.

5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

6. Wykonawca dostarczy produkty do wyznaczonego Magazynu Apteki Szpitala.

7. Oferowane produkty farmaceutyczne muszą posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie RP na każdą wymaganą postać i dawkę osobno.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164400

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent bedzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 22/06/2019
Te lezen:
Datum: 24/06/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: