Leveringen - 193522-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Vasculaire protheses

2019/S 081-193522

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153970)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Finland
Contactpersoon: Marjut Savolainen-Karppinen
E-mail: marjut.savolainen-karppinen@hus.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hus.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verisuoniproteesit ja -paikat sekä stenttigraftit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat HUS:n, Eksoten sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän PHHYKY:n käyttöön tulevat verisuoniproteesit ja -paikat sekä stenttigraftit. Tarjottujen tuotteiden tulee vastata hankinnan kohteen kuvausta sekä olla kaikkien tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten ja tarjouksessa ilmoitettujen eduksi katsottavien ominaisuuksien mukaisia.

Pyydetyt lisätiedot tarjotuista tuotteista tulee antaa ja/tai liittää tarjouspyynnössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Osalle hankinnan kohteena olevista tuotteista, joita ei vertailla, pyydetään sopimushinnat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153970

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyynnön liitettä 1 on täsmennetty seuraavasti:

– Tekstin fonttiväri muutettu.

– Liitteeseen on lisätty mahdollisuus tarjota tuotteita, joita käytetään endovaskulaarisissa toimenpiteissä.

– Stenttigrafti thorakaalialue; vaatimus alarajasta muutettu 20–42 mm.

– Suora Dacron-proteesi, sivuhaaralla; kiinnittäytymisalueen vaadittava pituus vähintään 20 mm poistettu.

– Suora verisuoniproteesi EPTFE; pakottava vaatimus tukirenkaasta muutettu.

23.4.2019 Tarjouspyyntöä on täsmennetty stenttigrafti thorakaalialueen pakottavien vaatimusten osalta.

Poistettu seuraavat pakottavat vaatimukset:

– Tarjotun tuotteen avautumisen tulee tapahtua siten, että verenvirtaus aorttaan ei esty, jolloin verenkiertoa ja verenpainetta ei tarvitse pudottaa oikean kammion ylitahdistuksella tai lääkkeellisesti.

– Tarjotun tuotteen tulee mukautua aortan kaaren anatomian mukaisesti ja tarvittaessa tulee olla mahdollisuus vaikuttaa sen mukautuvuuteen.

Tarjousten jättöaikaa on pidennetty.