Leveringen - 193524-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Olomouc: Microscopen

2019/S 081-193524

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185353)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Křížkovského 511/8
Olomouc
771 47
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Pavel Šohaj
Telefoon: +420 585631122
E-mail: pavel.sohaj@upol.cz
Fax: +420 585631012
NUTS-code: CZ071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upol.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.upol.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LF UPOL – Dodávka mikroskopů včetně wi-fi systému

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks učitelského mikroskopu, 25 ks studentských mikroskopů a wi-fi systému pro propojení s multimediálním vybavením učebny.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního servisu a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185353

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: