Leveringen - 193525-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Servers

2019/S 081-193525

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-151068)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Nationaal identificatienummer: 66002222
Postadres: Staroměstské náměstí 6
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 110 15
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Věra Koloušková
E-mail: vera.kolouskova@mmr.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mmr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/mmr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup zálohovacího systému pro IS MMR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151068

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: